Regler for FPV freestyle (beta)

Freestyle FPV regler (BETA)

Følgende regler og retningslinjer er en arbejdskopi under udarbejdelse, og kan ændre sig uden forvarsel.

 

Disse regler og retningslinjer er i høj grad baseret på internationale regler så der er så lidt forskel som muligt for de piloter der avancerer til internationale konkurrencer. Dog vil der være punkter hvor de danske regler afviger fra de internationale.

 

Det er vigtigt at pointere, at Freestyle i år er med som et forsøg og reglerne vil blive revideret løbende. Der er ligeledes heller ikke tale om et decideret mesterskab, men en konkurrence, der grænser op imod et muligt mesterskab i nærtstående fremtid.

 

Alle involverede skal være forsvarligt og gyldigt forsikrede inden deltagelse i konkurrencerne. For danske piloter gælder det at man er medlem af Modelflyvning Danmark. Udenlandske piloter skal ligeledes være forsikrede via deres respektive organisation i det land de kommer fra.
Stævnedatoer skal indskrives i MDK’s event kalender, og skal foregå på en af MDK godkendt modelflyveplads eller i specielle tilfælde et område der er godkendt af MDK til formålet.

 

Termer brugt i afvikling af løb:
DNS: Did Not Start (Ikke startet)
DNF: Did Not Finish (Ikke gennemført)
DQ: Disqualified (Diskvalificeret)
OOB: Out of Bounds (Overskredet rammerne for banen)
AUW: All up weight (total weight of the aircraft when ready to fly with the battery in it)

Målet er at finde den bedste pilot der demonstrerer han/hendes evner i luften ved at udføre tricks enkeltvis, eller kombination af hinanden. Bedømmelsen skal primært foregå ud fra hvordan piloten formår at sammensætte diverse tricks, og hvordan omgivelserne samt modellen bliver brugt.

Der er taget inspiration fra andre sportsgrene (skateboard, gymnastik, dans, surfing) samt tidligere konkurrencer.

Generelle regler for deltagende piloter

 • Alle deltagende danske piloter skal have et gyldigt medlemskab af MDK (OY nummer). Internationale piloter skal være forsikret igennem deres respektive landes organisationer. Dette skal dokumenteres ved tilmelding til samtlige DM events.
 • Samtlige piloter skal overholde gældende regler og retningslinjer sat af Trafik og byggestyrelsen, samt enhver regel opsat af løbsledelsen i forbindelse med afholdelse af konkurrencen.
 • Alle manøvrer og drej skal udføres langs med eller i retning væk fra tilskuer linien, manøvrer eller drej udført i retning mod tilskuer linien medfører diskvalifikation/flyveforbud.
 • Samtlige piloter og hjælpere skal deltage i alle sikkerheds og info briefings indkaldt af løbsledelsen.
 • Der skal forevises “fail-safe” procedure på forlangende af løbsledelsen. Måden dette testes på er ved slukning af sender. Alle motorer skal stoppe og effektivt stoppe modellen i tilfælde af fejl.
 • Der skal forefindes en “Armerings” sekvens eller kontakt på senderen. Modellen må ikke kunne starte motorerne ved en fejl. Typisk er armeringen udført ved en kontakt eller en sekvens, f.eks ved yaw mod højre.
 • Løbsledelsen kan forlange at enhver pilot indleverer sin ramme til tjek af flyve dygtighed og mekaniske egenskaber samt elektroniske forbindelser. Piloter må ikke benytte egen VTX. Der må kun flyves med de udleverede.
 • Deltagende piloter skal besidde et minimum af flyve erfaring. Og skal på forlangende af løbsledelsen foretage en flyvning i defineret luftrum inden for et givent tidsrum. Løbsledelsen kan desuden forlange gennemflyvning af test bane med henblik på sikkerhedsvurdering.
 • Batterier skal opbevares på sikker vis. Typisk brandsikre poser (LIPO bags) eller brandsikre beholdere (Ammo kasser)
 • Under konkurrenceflyvning må der kun flyves med FPV. Dette kan være vha. video briller eller en skærm. Line of sight er ikke tilladt.

Områder : Pilot / Pit / Tilskuere

 • Det er ikke tilladt at flyve andre steder end på den opsatte bane, eller på specielle områder udpeget af løbsledelsen. Alle piloter skal respektere disse regler.
 • Det henstilles til at piloter opbevarer deres grej samlet i pit området.
 • Pit området bruges til reparationer, lodning mm. samt opbevaring af værktøj.
 • Pilot området er kun til ophold ifm. flyvning af heats. Det kun tilladt at udføre mindre reparationer i pilot området. Større reparationer og lodning skal foregå i pit området
 • Der vil være strøm til ladeudstyr i både pit og pilot område.
 • Alle batterier skal opbevares i LIPO poser, eller sikre bokse som f.eks. AMMO kasser.

Dommere og løbsledelse, samt freestyle dommere.

 • Alle løb er faciliteret af UAS Sport Danmark og afholdt af/i danske modelflyveklubber.
 • Alle løb i DM serien er støttet af MDK. Regler og retningslinjer er baseret på generelle amatørsports konkurrenceregler.
 • Der er 2 roller i freestyle konkurrencen:
  • Freestyle Dommere: der skal som minimum være 2 freestyle dommere til at bedømme piloterne ud for et skema og give point..
  • Løbsleder/Hoveddommer: som står for at piloterne starter og stopper indenfor tidsrummet de bliver bedømt, samt afgør om en pilot er indenfor det afgrænsede område, eller flyver farligt i forhold til omgivelser eller tilskuere.
 • Dommeren og løbsledelse har det endelige ansvar og dermed også sanktionsret i alle flyve og sikkerhedsmæssige aspekter.
 • Flyvning, træning, og anden opførsel der vurderes til fare for andre vil medføre diskvalificering/flyveforbud.

Regler for modellen

I freestyle er det afgørende hvordan en pilot kan udnytte multi rotoren og omgivelserne, ikke thrust. Der lægges vægt på stil og kreativitet. Derfor lægges der kun vægt på praktiske og sikkerhedsmæssige grænser.

 • Minimum ramme størrelse: Ingen
 • Maksimum ramme størrelse: 380mm
 • Batteri: 4s maks
 • Maks vægt: 800g AUW

Skal benytte de officielle video sendere som UAS Sport Danmark udleverer.

Alle rammer brugt i konkurrence kan potentielt blive udtaget til at gennemgå sikkerheds og regel-vurdering efter en fast tjekliste. Når en ramme er godkendt må den ikke modificeres væsentligt. Skiftes en eller flere vitale dele skal rammen gen-tjekkes.

Klub, Bane og afvikling af løb

 • Banen er til enhver tid under løbsledelsens/modelflyveklubbens ansvar.
 • Banens luftrum defineres af klubbens lokale regler/løbsledelsen.
 • Al flyvning skal indstilles når der opholder sig personer på banen.
 • Personale der er en del af løbsafvikling/organisering skal bære synlig mærkning så det er tydeligt for alle deltagere.
 • Personer må kun hente modeller fra banen efter alle deltagere er landet.
 • Afhængig af størrelse skal der forefindes et antal ildslukkere og førstehjælpskasser på området.
 • Der skal altid forefindes en førstehjælpskasse i pilot området.
 • Der skal være 220V tilgængelig både i pilot og pit område.

Bane dimensioner, ydre grænser og sikkerhed

 • Banen skal etableres på et, af MDK godkendt område. B-L 9-4 skal ALTID overholdes
 • Banens design/orientering skal planlægges så der ikke opstår farlige situationer. F.eks. et publikumsområde lige for enden af en langside vil kræve mere buffer end hvis området ligger i et blødt sving. Steder hvor det vurderes at kunne være specielt farligt skal holdes helt uden for publikums områder.
 • Der skal opstilles net i min. 4 meters højde over banen. Nettet skal dække alle flanker der grænser op til publikums områder, eller områder hvor personer kan færdes frit.
 • Ved publikums områder skal der være mindst 1/2 meter afgrænsning til nettet. Det må ikke være muligt for publikum at stå direkte op af nettet.
 • Nettet skal være af kraftig nylon. Disse kan lånes af MDKs sekretariat til formålet.
 • Flyvehøjde er maksimalt 30 meter. Ved objekter højere end 30 meter, må disse overflyves med en højde på 10 meter over højeste objekt. Arrangøren kan egenhændigt fastsætte lavere flyvehøjde.
  • Er der høje objekter tæt på publikum, kan overflyvning af sikkerhedsmæssige årsager forbydes af løbsleder og arrangør. Ligeledes kan der etableres No fly zone med hensyn på sikkerheden.
 • Sikkerhedsafstand til net er minimum 20 meter. Løbsledelsen og arrangøren kan vurdere at sikkerhedsafstanden skal være længere.

Pre & post heat

Hvert heat bør kunne afvikles på 5 min. fra 3. udkald til modellen er hentet ind fra banen. Der kaldes ud til heat start af 3 omgange, henholdsvis 1 og 2 heats før piloten selv skal flyve, og når det er pilotens tur.

Er en pilot ikke til stede eller klar ved 3. og sidste udkald får denne en DNS og kan ikke opnå genopstilling.

Når piloten verbalt har tilkendegivet de er klar til start, kører proceduren som følger:

 • Piloten armerer modellen
 • Piloten vær klar
 • Nedtælling, tre bip, start ved en høj tone, hvorefter piloten kan lette, og har 2 minutter.
 • Det er til enhver tid heat lederens beslutning, hvis et heat skal afbrydes, eller genstartes.
 • Genstart kan kun ske af årsager som ikke er pilotens ansvar.

Bane regler

 • Modellen SKAL blive indenfor de angivne områder/flight path.
 • Piloten skal holde modellen de-armeret indtil dommeren har givet ordren til at armere. Dette sker først når modellerne er placeret på start felterne i start/finish gate, OG alle piloter/hjælpere er bag sikkerhedsnettet for pilotområdet.
 • Piloterne skal adlyde den i dette dokument beskrevne start procedure. Det er ikke tilladt at modellen bevæger sig før startsignalet er givet.
 • Dommerne kan give straf point for overtrædelse af ovenstående.
 • Piloter skal bevare kontrollen over modellen til enhver tid.
 • Piloter der udviser farlig, usikker og dumdristig flyvning kan blive diskvalificeret på dommerens befaling. Arrangøren kan, for at hjælpe løbsledelsen, placere kameraer ved banens grænser. Disse kan bruges til kontrol af overtrædelser i forhold til baneareal.
 • Med det samme en pilot har gennemført en flyvning skal denne vende tilbage på sikker vis til startområdet og dis-armere.
 • Piloten giver herefter dommeren besked om han/hun har gennemført.
 • Hvis en pilot styrter af den ene eller anden årsag og ikke kan genoptage flyvningen skal modellen de-armeres og piloten informerer dommeren om at flyvningen er stoppet og modellen er desarmeret.
 • Piloten eller en hjælper henter selv nedstyrtede modeller når dommeren har åbnet banen for hentning efter flyvning er afsluttet.
 • Der skal altid være en spotter ved piloten jf. BL9-4.

Heat opbygning

 • Der er kun 1 pilot i luften af gangen.
 • Et heat varer 2 minutter.
 • Kan piloten ikke lette efter et styrt, stoppes heatet og piloten bedømmes ud fra de manøvre før styrtet.
 • Pilotens heat bedømmes efter bedømmelseskriterier for heat
 • Efter de 2 minutter skal piloten omgående lande, og slukke modellen.

Konkurrence opbygning

 • Fri træning: Piloter stiller sig i kø og har hver 2-3 minutter pr tur.
 • Kvalifikations heats: De 4 bedst rangerede piloter går videre til finalen. Afhængigt af tid og antal piloter, kan der være flere forsøg. Kun det bedste heat tæller. Det anbefales at hver pilot har 2 heat. Der trækkes lod om rækkefølgen.
 • Finale: Hver pilot har 1 heat. Piloten med den højeste score i finalen vinder. Der trækkes lod om rækkefølgen.

Siden der kun er 1 i luften af gangen. Kan piloter lang tid før deres heat, montere VTX. Det skulle være muligt at afvikle et heat hvert 5. minut.

Bedømmelseskriterier for heat

Hvert punkt bedømmes på en skala fra 1-10. Afhængig af deres vægt regnes en score ud, og lægges sammen til heates samlede score. Er der flere dommere, lægges deres samlede bedømmelse sammen og divideres med antal dommere.

 • Præcision: Hvor præcis er piloten samt modellen i tricks og flyvning
  • Vægt: 3
 • Flow: Er tricks samt brug af banen sammenhængene
  • Vægt: 2
 • Sværhed af manøvre
  • Vægt: 4
 • Udnyttelse af omgivelser og model
  • Vægt: 3

Eksempel på bedømmelse:

“Peter” “Henrik” “Rasmus”
Præcision 7 6 10
Flow 4 9 10
Sværhed 6 4 10
Udnyttelse 3 6 10
Samlet score 62 70 120

Dommeren og den sikkerheds/baneansvarlige kan altid skærpe straf point eller idømme DQ ved særligt grove sikkerheds overtrædelser.

Ved eller over 20 strafpoint får piloten automatisk DQ.

Over 9 point kan piloten dømmes DQ.

Mild forseelse: -3 point
– Mindre overskridelse af banens område eller maks højde. (fra 0-3m)

Mellem forseelse: -6 point
– Større overskridelse af banens område eller maks højde. (større overtrædelse end 3-9m)

Alvorlig forseelse: -10 point
– Overskridelse af sikkerheds linie mod publikum. (fra 0m)
– Særligt farlige drej eller manøvre imod publikums linien.
– Flyvning i eller over no flight zone, eller objekter der ikke må overflyves.
– Større overskridelse af banens område eller maks højde. (større overtrædelse end 9m)

Made possible by

NYT: I år kan du få nyheder direkte i din Messenger på Facebook. Tilmeld dig nyhederne nedenfor.

Du vil også modtage pilot information herpå under arrangementet.